Privacyverklaring

ALGEMEEN

Literatuur Vlaanderen, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), beheert www.auteurslezingen.be.

Alle persoonsgegevens die Literatuur Vlaanderen ontvangt door jouw interactie met de website www.auteurslezingen.be worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke informatie Literatuur Vlaanderen over jou verzamelt, waarvoor ze die informatie gebruikt en aan wie ze de informatie doorgeeft. De verklaring omschrijft ook welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor de verwerkingen die gebeuren op www.auteurslezingen.be. Meer informatie over andere verwerkingen van persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen vind je in de algemene privacyverklaring;

Als je ervoor kiest om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je mogelijk geen beroep doen op onze diensten.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is:

Literatuur Vlaanderen
Van Noortstraat 20
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0850.465.910

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je steeds contact opnemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

DOEL VAN DE VERWERKING

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom je met Literatuur Vlaanderen communiceert.

 • Als auteur

Wanneer je als auteur een profiel wil aanmaken op www.auteurslezingen.be, dien je eerst een aanvraag in om op de website opgenomen te worden. Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat Literatuur Vlaanderen en de adviescommissie auteurslezingen over je aanvraag kunnen adviseren en beslissen.

Omdat Literatuur Vlaanderen een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) is, volgt de verwerking van je persoonsgegevens uit een wettelijke verplichting en in het kader van een taak van algemeen belang.

Als je op de website opgenomen wordt, publiceert Literatuur Vlaanderen je auteursprofiel op www.auteurslezingen.be zodat organisatoren je kunnen uitnodigen voor lezingen. Je kunt zelf je voorkeuren doorgeven over hoe je gecontacteerd mag worden.

Bij je profiel op de website wordt een contactformulier toegevoegd waarmee organisatoren contact met jou kunnen opnemen. Je hebt twee opties voor wat er gebeurt als organisatoren dat formulier invullen:

 • ofwel wordt hun bericht rechtstreeks aan jou bezorgd via e-mail (waarbij je e-mailadres pas zichtbaar wordt als jij de organisator antwoordt),
 • ofwel moet de organisator het bericht eerst naar Literatuur Vlaanderen sturen, zodat wij alleen relevante vragen over auteurslezingen naar jou kunnen doorsturen.

Je hebt drie opties om je telefoonnummer al dan niet beschikbaar te maken voor organisatoren:

 • een organisator ziet jouw telefoonnummer in het overzicht wanneer die een goedgekeurde lezing met korting heeft geboekt;
 • een organisator kan je telefoonnummer opvragen bij Literatuur Vlaanderen wanneer die een goedgekeurde lezing met korting heeft geboekt;
 • een organisator kan je telefoonnummer nooit krijgen. Als de organisator je toch moet bellen, doet het team van Literatuur Vlaanderen dat in hun plaats.

Je kunt je voorkeuren altijd wijzigen in je profiel op www.auteurslezingen.be.

 • Als organisator

Wanneer je als organisator een profiel aanmaakt op www.auteurslezingen.be, geef je aan dat je een korting wenst te ontvangen voor de organisatie van een auteurslezing. Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens om je aanvragen voor gesubsidieerde auteurslezingen te beheren, bij eventuele vragen en bij facturatie.

Omdat Literatuur Vlaanderen een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) is, volgt de verwerking van je persoonsgegevens uit een wettelijke verplichting en in het kader van een taak van algemeen belang.

 • Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief over auteurslezingen, geef je Literatuur Vlaanderen toestemming om jou nieuws en inspiratie over auteurslezingen te mailen op het door jou opgegeven emailadres. Je kunt je steeds uitschrijven via een link onderaan elke nieuwsbrief.

 • Boekhouding

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens in haar boekhouding. Die verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichting die Literatuur Vlaanderen heeft.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Ben je contactpersoon bij een organisatie, dan verwerkt Literatuur Vlaanderen je persoonlijke identificatiegegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Meld je je aan als natuurlijke persoon, dan verwerkt Literatuur Vlaanderen

 • je persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer);
 • je persoonlijke kenmerken (geboortedatum);
 • je financiële gegevens (bankrekeningnummer, aanslagbiljet personenbelasting, fiscale fiche).

Literatuur Vlaanderen verzamelt geen gevoelige gegevens (persoonsgegevens met informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

BRON VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Literatuur Vlaanderen ontvangt je persoonsgegevens door haar interacties met jou via de website www.auteurslezingen.be, e-mail, post of telefoon, of via publieke bronnen.

ONTVANGERS VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Voor de eerder omschreven doeleinden kan Literatuur Vlaanderen je persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties of financiële instellingen.

IT-, cloud- en softwareleveranciers van Literatuur Vlaanderen kunnen ook toegang hebben tot je persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Die dienstverleners mogen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden en zijn gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden bij een zakelijke transactie, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of -aandelen.

BEWAARTERMIJN

Literatuur Vlaanderen houdt je persoonsgegevens bij zolang ze die nodig heeft voor de eerder omschreven doeleinden of wegens de wettelijke verplichting die op haar rust.

DOORGIFTE BUITEN DE EU/EER

Literatuur Vlaanderen geeft je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Literatuur Vlaanderen baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, zoals profiling.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Literatuur Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar beste vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De maatregelen zijn steeds op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je beschikt over verschillende rechten om je verwerkte persoonsgegevens te beheren. Je kunt die rechten uitoefenen door contact op te nemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

In het kader van de identificatieplicht kan Literatuur Vlaanderen je om een kopie van je identiteitskaart vragen.

 1. Recht op inzage en correctie
  Als je wilt weten welke persoonsgegevens Literatuur Vlaanderen van jou verwerkt en voor welke doeleinden ze dat doet, kun je contact opnemen via privacy@literatuurvlaanderen.be. Je kunt ook vragen om eventuele foute persoonsgegevens te verbeteren of je gegevens te wijzigen.
 2. Recht op verwijdering en beperking
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Na je verzoek tot verwijdering bewaart Literatuur Vlaanderen mogelijks alsnog persoonsgegevens als gevolg van wettelijke verplichting. Wanneer je een gegronde reden hebt, kun je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van de gegevens betwist.
 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op gerechtvaardigd belang of past in het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, kun je op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Als je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Literatuur Vlaanderen, kun je vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou te bezorgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés verloopt.
 5. Recht om je toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen gebaseerd is op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van je toestemming.
 6. Recht om klacht in te dienen
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie over het gebruik van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen. Je moet de klacht melden via het klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vlaamse Toezichtcommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel
e-mail: contact@toezichtcommissie.be

CONTACT

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen of over deze privacyverklaring, of als je je rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen via:

privacy@literatuurvlaanderen.be
Literatuur Vlaanderen, Van Noortstraat 20, 2018 Antwerpen
Literatuur Vlaanderen heeft een Data Protection Officer (DPO). Je kunt contact opnemen via dpo@literatuurvlaanderen.be.

WIJZIGINGEN

Literatuur Vlaanderen behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 26 juli 2022.